Thức uống theo mùa

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Thức uống theo mùa

Mango Matcha Latte

Đến ngày 15/08/2018

Mango Milk Tea

Đến ngày 15/08/2018

Mango Matcha Teaffogato

Đến ngày 15/08/2018

Cheese Milk Foam

Đến ngày 12-12-2018