Gong Cha House Special Milk Foam

Gong Cha House Special Milk Foam

Gong Cha Milk Foam Winter Melon Tea

Trà Bí Đao Kem Sữa

Gong Cha Milk Foam Oolong Tea

Trà Oolong Kem Sữa

Gong Cha Milk Foam Alisan Tea

Trà Alisan Kem Sữa

Gong Cha Milk Foam Black Tea

Trà Đen Kem Sữa

Gong Cha Milk Foam Green Tea

Trà Xanh Kem Sữa