Trà Sữa Gạo Rang Trân Châu Trắng

Trà Sữa Gạo Rang Trân Châu Trắng

Thông tin


Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Sữa Gạo Rang
Trân Châu Trắng
M 58.000
 L 64.000