Trà Sữa Bích Loa Xuân Trân Châu Trắng

Trà Sữa Bích Loa Xuân Trân Châu Trắng

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Sữa Bích Loa Xuân
Trân Châu Trắng
M 58.000
 L 64.000