Xem MENU

Bước 1: CHỌN THỨC UỐNG

STEP 1: CHOOSE YOUR DRINK

Bước 2: CHỌN SIZE LY

STEP 2: CHOOSE CUP SIZE

Bước 3: CHỌN MỨC ĐƯỜNG

STEP 3: CHOOSE SUGAR LEVEL

Bước 4: CHỌN MỨC ĐÁ

STEP 4: CHOOSE ICE LEVEL

Bước 5: CHỌN TOPPING

STEP 5: CHOOSE TOPPING

Bước 6: THƯỞNG THỨC NGAY

STEP 6: ENJOY!