Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân Trân Châu Trắng

Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân Trân Châu Trắng

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân
Trân Châu Trắng
M 60.000
 L 66.000